Syed Ibrahim Shah

Syed Ibrahim Shah

Mentor & Business Consultant
Ahsan Khan Jadoon

Ahsan Khan Jadoon

CEO
Aizaz Ul Hassan Khan

Aizaz Ul Hassan Khan

Co-Founder & COO
Ghulam Mohyud Din

Ghulam Mohyud Din

Co-Founder & BDO
Muhammad Ali Khan

Muhammad Ali Khan

Android & Web Developer
Sohail Sadiq

Sohail Sadiq

Android Developer
Zeeshan Aslam

Zeeshan Aslam

Angular JS Developer
Mujahid Shabbir

Mujahid Shabbir

Graphics Team Lead
Hamza Khan

Hamza Khan

React Developer
Shahmeer Khalid

Shahmeer Khalid

Web Developer
Sanaullah Jadoon

Sanaullah Jadoon

Web Developer
Adil Javed

Adil Javed

Web Developer
Syed Haleemullah

Syed Haleemullah

Web Developer
Mujtaba Khan

Mujtaba Khan

Web Developer
Muaaz Habib

Muaaz Habib

Graphic Designer